Tervetuloa Numera-konsernin uusille verkkosivuille! Lue uudistuksesta ja anna palautetta verkkosivuista

Sarastia Oy:n in house -aseman perusta

Sarastia Oy:n in house -aseman perusta

Sarastia Oy:n 31.03.2020 kaupparekisteriin rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön toimintaa on rajattu sen varsinaisen tarkoituksen mukaisesti. Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa toimialapykälänsä tarkoittamia palveluita myös muille asiakkailleen kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Osakkeiden hankinta ja osakassopimus

Yhtiön osakkeita voivat hankkia luovutustoimin (mukaan lukien vastikkeettomat saannot, jollei siirronsaaja ole entuudestaan yhtiön rekisteröity osakkeenomistaja) yhtiöjärjestyksen rajoituksen mukaisesti vain yhtiön suostumuksella. Mainittu osakkeiden hankintarajoitus ei kuitenkaan koske kuntaa eikä kuntayhtymää siirronsaajana. Yhtiön osakkeita voivat hankkia ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt.

Osakassopimuksen (allekirjoitettu 7.5.2019 ja sen jälkeen) mukaan yhtiön hallinnossa ja päätöksenteossa huomioidaan hankintaoikeudelliset kysymykset. Yhtiössä on osakkeenomistajien valitsema neuvottelukunta, jolla osakkeenomistajat vaikuttavat yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.

Neuvottelukunta ja nimitysvaliokunta

Neuvottelukunnan käsittelyä edellyttävät osakassopimuksen mukaan osakassopimuksen muu kuin tekninen muuttaminen, yhtiön strategian muu kuin tekninen muuttaminen ja oleellisesti uusien palveluiden lisääminen palveluvalikoimaan.

Yhtiön nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä sekä hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Lisäksi nimitysvaliokunta laatii ehdotuksen hallituksen palkkioiden määrästä.

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistus

Sarastian johtamisessa noudatetaan soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code). Sidosyksikköasema on huomioitu ohjeistuksessa kattavasti. Sarastian hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisesta raportoidaan vuosittain yhtiökokoukselle ja kyseinen raportti löytyy samoin kuin muu yhtiökokousmateriaali yhtiön verkkosivuilta osana julkisoikeudellisten yhteisöjen omistamalta osakeyhtiöltä edellytettävää läpinäkyvyyttä. Ohjeistuksessa on määritelty mm. hallituksen rooli, tehtävät ja jäsenten kelpoisuus sekä muut toimielimet.

Suora ja epäsuora omistus

Hankintalainsäädäntöön liittyvää määräysvaltaa Sarastia Oy:n osakkaat ovat voineet käyttää ja käyttäneet edellä kuvattujen asioiden muodostamassa viitekehyksessä vakiintuneen käytännön mukaisesti. Tämän lisäksi Sarastia Oy:n osakkeenomistajina olevat asiakkaat ovat käyttäneet tarkoitettua päätösvaltaansa välillisesti Sarastia Oy:n kautta Sarastia Oy:n tytäryhtiöihin. Näitä tytäryhtiöitä ovat Tempore Henkilöstöpalvelut Oy (sijaispalvelut ja eräät muut henkilöstöön liittyvät palvelut), Revire Perintä Oy (entiseltä nimeltään Suomen Kuntaperintä Oy; perintäpalvelut). Lisäksi konserniin kuuluu Onvire Oy, joka tuottaa lainsäädännön rajausten mukaisesti muille asiakkaille sijaispalveluja, eräitä muita henkilöstöön liittyviä palveluja ja tilitoimistopalveluita.

Uudet osakkaat

Yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa on myös säännökset uusien osakkeenomistajien liittymismenettelystä osakassopimukseen.