Tervetuloa Numera-konsernin uusille verkkosivuille! Lue uudistuksesta ja anna palautetta verkkosivuista

Hyvä hallinto

Hyvä hallinto

Emoyhtiö Sarastian hallinnollisten ohjeiden valmistelutyössä on käytetty Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code), jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää suomalaisissa listayhtiöissä noudatettujen hallinnointikäytäntöjen korkeaa laatua ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Hallinnointikoodin suositukset täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita.

Hyvässä hallinnoinnissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan edellä mainittua ohjeistusta sen kattavuuden ja ajantasaisuuden vuoksi. Sarastiassa on kaksi poikkeusta hallinnointikoodin suosituksiin ja ne kuvataan Hyvä hallinto -dokumentissa.

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistus on kuvattu myös Sarastian in-house -aseman perusta -sivulla.

Hallinnon päämäärissä ei ole poikkeuksia: tavoitteena on, että tehokas hallinto auttaa Sarastiaa keskittymään sen ydintehtäviin. Tehokas hallinto parantaa tiedonkulkua, mikä osaltaan helpottaa asioiden hoitamista ja lisää sidosryhmien luottamusta. Hyvä hallinnointi vaikuttaa myös Sarastian uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin. Se voi myös lisätä kiinnostusta yrityksen osakeomistukseen, asiakkuuteen ja hallituspaikkoihin.

Sarastian yhtiökokous 23.5.2023 hyväksyi konsernin palkitsemispolitiikan.

Eettiset periaatteet

Jotta osaisimme toimia oikein, ensin pitää ymmärtää, mitä oikea tarkoittaa. Tämän vuoksi olemme koonneet Sarastian yritysetiikkaa koskevat periaatteet Sarastian eettisiin periaatteisiin (Code of Conduct). Periaatteet ohjeistavat meitä päätöksenteossa ja työtehtävissä, ja niitä voidaankin pitää sarastialaisten pelisääntöinä. Periaatteita tarkastellaan vuosittain ja päivitetään sen mukaan, jos on tullut uusia asioita tai vanhemmat kannanotot tarvitsevat nykyaikaistamista.

Sarastian eettisten periaatteiden pohjalta on muodostettu Sarastian eettiset periaatteet toimittajille (Supplier Code of Conduct). Ne sisältävät Sarastian palvelujen ja tavarantoimittajille asettamat vähimmäisvaatimukset, joita näiden tulee liiketoimintaansa koskevien lakien ja määräysten ohella noudattaa sopimussuhteessaan Sarastian kanssa. Nämä eettiset periaatteet ovat erottamaton osa Sarastian ja sopimusosapuolena olevan toimittajan välistä sopimusta ja niihin tulee suhtautua kuten muihin standardeihin. Nekin kehittyvät ajan ja kokemusten myötä.

Pakotteet

Pakotteet ovat kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten yhteisöjen keino vaikuttaa muiden valtioiden, henkilöiden tai ryhmittymien ei-toivottuun toimintaan tai politiikkaan. Pakotteiden rikkominen on rangaistava teko, joka voi johtaa hallinnollisiin seuraamuksiin, rikossyytteisiin ja sakkoon tai jopa vankeuteen.

Euroopan neuvoston pakotepäätös asettaa rajoitteita hankintayksiköiden tekemille sopimuksille. Neuvoston 8.4.2022 antama päätös (YUTP) 2022/578 koskee uusia sopimuksia ja 10.10.2022 alkaen myös ennen kyseistä ajankohtaa voimassa olleita sopimuksia. Päätöksen mukaan hankintayksikön tulee päättää pakotesääntelyn vastaisten sopimusten täytäntöönpano 9.10.2022 mennessä.

Sarastia vakuuttaa asiakkailleen, ettei se ole tietojensa mukaan pakotesääntelystä johtuvien rajoitteiden kohteena. Konsernin yhtiöiden omistajiin tai johtoon ei kohdistu pakotesääntelystä johtuvia rajoitteita.

Sarastian tiedossa ei ole tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella, että voimassa oleva pakotesääntely rajoittaisi sen sopimuskumppanien kanssa toimimista.

Whistleblowing-ilmoituskanava asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme

Emoyhtiö Sarastialle ja konsernille on tärkeää kehittää hyvää hallintoa ja vastuullisuutta. Lähes itsestään selvä osa Corporate Governance -menettelyitä on EU- ja kansallisen tason lainsäädännön noudattaminen ja mahdollisista poikkeamista raportoiminen.

Tämän velvoitteen noudattamista edistävä ilmoituskanava tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa Sarastian sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

Epäillyt rikkomukset voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai muita Sarastian ohjeistuksen vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Sarastialle tai sen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näitä ovat esimerkiksi ohjeidenvastaisen lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen, asiakastietojen paljastaminen ulkopuoliselle ilman erillistä perustetta tai esteellisyystilanteet päätöksenteossa.

Ilmoituskanava on toteutettu siten, että kaikki ilmoitukset annetaan nimettöminä, eikä ilmoittajaa voida tunnistaa. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain mukaisia velvoitteita.

Huomioithan, että kanava ei ole tarkoitettu palveluita koskeviin asiakaspalautteisiin.

Sarastia Oy:n whistleblowing-ilmoituskanava